Skip to content

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel 1 :

Onderhavige algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst en dit met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de koper zelfs indien deze na onderhavige voorwaarden nog worden medegedeeld. Ieder begin van uitvoering geldt in ieder geval als aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Elke afwijking van de algemene of bijzondere voorwaarden van aankoop moeten vooraf het voorwerp uitmaken van een schriftelijk en door de koper ondertekend akkoord.

Artikel 2 :

Tenzij andersluidend beding is de geldigheidsduur van onze offertes 1 maand. Elke bestelling die vanwege ons niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een schriftelijke offerte is slechts bindend indien ze schriftelijk is bevestigd door de verkoper. De desgevallend door agenten en vertegenwoordigers van de verkoper opgenomen bestelling worden slechts definitief door de verzending van een schriftelijke orderbevestiging.

Artikel 3 :

Behoudens andersluidend beding geschiedt de levering bij de verkoper. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in de uitvoering van de bestelling kan enkel worden ingeroepen bij bewezen zware fout van de verkoper. Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Vanaf de levering draagt de koper alle risico’s met betrekking tot de verkochte goederen, in het bijzonder de risico’s van het vervoer, zelfs indien dit door de zorgen van de verkoper of in de opdracht van de verkoper geschiedt. De geleverde goederen blijven evenwel eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en de intresten, zelfs indien zij werden geïncorpereerd of gewijzigd.

Artikel 4 :

Onze prijzen worden opgegeven in EURO en zijn steeds exclusief BTW. Elke verhoging van het BTW-tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de bestelling en de uitvoering zal ten laste van de koper vallen. Onze facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel, ten laatste 30 dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan betaling binnen de voorziene betalingstermijn wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 125,00 EURO ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd alle andere relevante invorderingskosten. 

Hierenboven zal in dit geval de koper nalatigheidsintresten overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 ter bestrijding van de betalingsachterstand verschuldigd zijn tot dag van algehele betaling. Bij niet-betaling op de vervaldag om welke reden ook of bij het niet in ontvangstnemen van correct en onbeschadigd geleverde goederen, behoudt de verkoper het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 5 :

Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij de verkoper toekomen binnen de acht dagen na levering. De goederen worden geacht na deze periode te zijn aanvaard. Deze aanvaarding dekt alle zichtbare gebreken, d.i. alle gebreken die de koper had kunnen vaststellen door een aandachtige en ernstige controle, en in het bijzonder de gebreken betreffende de functionering en de kenmerken van de geleverde goederen. Verborgen gebreken kunnen slechts aanleiding geven tot vergoeding indien zij binnen de drie maanden na de vaststelling ervan gemeld worden per aangetekend schrijven. De goederen mogen evenwel niet verwerkt of behandeld zijn.

Artikel 6 :

De verkoper is is in ieder geval gerechtigd de verkoop te ontbinden door eenvoudig aangetekend kennisgeving aan de koper, Indien deze een van zijn contractuele verbintenissen niet nakomt, onder meer indien de koper nalaat de goederen af te halen binnen voorzien termijn of indien blijkt dat hij één van zijn verplichtingen niet of hoogstwaarschijnlijk niet zal nakomen, zelfs indien deze verplichting nog niet eisbaar is. Bij ontbinding van de koop met toepassing van het eerste lid zal de koper een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 10% van de koopprijs.

Artikel 7 :

Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt de verkoper van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder aanspraak te maken op een schadevergoeding. In het geval dat de verkoper afhankelijk is van leveringen van derden zijn voormelde bepalingen eveneens van toepassing in geval van overmacht of toeval in hoofde van de leverancier van de verkoper waardoor de leveringen vertraging zouden oplopen. Worden onder meer als gevallen van overmacht beschouwd : ongevallen, materieelbreuk, uitzonderlijke verkeershinder, uitzonderlijke klimatomologische toestanden zoals sneeuw, werkstakingen of lock-outs enz.

Artikel 8 :

Nietigheid van één van de bepalingen van de huidige overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van de verkoper gelegen is. Het Belgisch recht is van toepassing.